Regulamin sklepu

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Nie prowadzimy sprzedaży bezpośredniej.

SKLEP INTERNETOWY w domenie www.esmdica.pl prowadzony jest przez firmę 
SKLEP ESMEDICA z siedzibą w Krakowie, adres siedziby: ul. Księdza Turka 21/7, 30-717 Kraków, Nip: 67771121526, adres poczty elektronicznej: sklepTen adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

SKLEP INTERNETOWY respektuje wszelkie prawa KLIENTA. KLIENT nie może zrzec się praw przyznanych mu w Ustawie o Prawach Konsumenta.  
W przypadku wątpliwości lub ewentualnej niezgodności postanowień niniejszego regulaminu sklepu z Ustawą o Prawach Konsumenta, pierwszeństwo mają przepisy w ustawie i należy je stosować.

W SKLEPIE INTERNETOWYM dostępne są następujące usługi elektroniczne: konto, formularz, zamówienie.

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego regulaminu sklepu jest USŁUGODAWCA. 
Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na stronach SKLEPU INTERNETOWEGO. 
Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każda osoba, której dane osobowe przetwarza Usługodawca ma prawo do wglądu w ich treść oraz prawo do ich aktualizacji i poprawiania.

Na potrzeby niniejszego regulaminu sklepu zdefiniowano terminy:

 • USŁUGODAWCA - firma ESMEDICA z siedzibą w Krakowie, Nip: 67771121526
  adres siedziby: ul. Księdza Turka 21/7, 30-717 Kraków, 
  adres poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
 • SKLEP INTERNETOWY - sklep internetowy w domenie www.esmdica.pl prowadzony przez USŁUGODAWCĘ
 • KODEKS CYWILNY – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964 nr 16, poz. 93 ze zm.).
 • KLIENT –  osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych
 •  KONTO – Usługa Elektroniczna, oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Usługobiorcę zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane podane przez Usługobiorcę oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w SKLEPI INTERNETOWYM
 • FORMULARZ REJESTRACJI – formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający utworzenie Konta 
 • FORMULARZ ZAMÓWIENIA – Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
 • USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA, USTAWA – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.)

SPOSOBY PŁATNOŚCI ZA PRODUKT

Za zakupy w SKLEPIE INTERNETOWYM można zapłacić w następujący sposób:

 • przelewem na rachunek podanym w fakturze PROFORA 
 • przy odbiorze, czyli za tzw. pobraniem po otrzymaniu potwierdzenia zamówienia do realizacji

Zakup towarów o wartości powyżej 500 zł brutto może być powiązany z koniecznością wpłaty zaliczki o czym kupujący powiadomiony zostanie pisemnie.
Przed dokonaniem wpłaty przelewem proszę poczekać na maila z informacją o przewidywanym terminie wysyłki.
W tytule przelewu podaj proszę: nr zamówienia, adres dostawy (nie dotyczy klientów instytucjonalnych).

KOSZT, SPOSOBY DOSTAWY PRODUKTU

Produkty zamówione w SKLEPIE INTERNETOWYM dostarczane są poprzez firmę kurierską .
Koszt dostawy towaru kupionego w SKLEPIE INTERNETOWYM: 15 zł brutto.

WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY

Wszystkie produkty oferowane w sklepie są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych.

Sprzedaż towarów wyłącznie dla osób chcących otrzymać fakturę VAT.

Na każdy zakupiony produkt wystawia jest faktura VAT.

Oferta w SKLEPIE INTERNETOWYM www.esmdica.pl ma charakter informacyjny i
nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 par.1 KODEKSU CYWILNEGO oraz nie stanowi odzwierciedlenia aktualnych stanów magazynowych

USŁUGODAWCA potwierdza zawarcie umowy sprzedaży wystawieniem faktury sprzedaży, która przesyłana jest KLIENTOWI na wskazaną przez niego skrzynkę e-mail podaną w FORMULARZU ZAMÓWIENIA i/lub jest doręczana przez kuriera wraz z zamówionym towarem. 

 REKLAMACJE I ZWROTY, GWARANCJA

Nabywca może składać Sprzedawcy reklamacje dotyczące działania Sprzedawcy oraz korzystania ze Sklepu.

Reklamację można składać w formie elektronicznej lub pisemnej na adres kontaktowy podany na stronie esmedica.pl lub na dokumencie sprzedaży. Reklamacja powinna zawierać co najmniej:

 • imię, nazwisko, adres, adres e-mail Nabywcy,
 • datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji,
 • przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Nabywcy,
 • wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację,

O rozstrzygnięciu reklamacji Nabywca zostanie poinformowany drogą poczty elektronicznej bądź za pomocą poczty tradycyjnej.

Sklep rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci.

O ile nabyty towar objęty jest gwarancją np. producenta, importera, sprzedawcy itp., której zakres potwierdza wydany wraz z towarem dokument gwarancyjny, niezależnie od innych przysługujących uprawnień reklamacyjnych, 
Nabywca może zgłosić reklamację, powołując się na zakres udzielonej gwarancji.

POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php.

Przy Prezesie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów działa także punkt kontaktowy (telefon: 22 55 60 333, email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub adres pisemny: Pl. Powstańców Warszawy 1, Warszawa.), którego zadaniem jest między innymi udzielanie pomocy konsumentom w sprawach dotyczących pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich. 

Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń: (1) wniosek o rozstrzygnięcie sporu do stałego polubownego sądu konsumenckiego (więcej informacji na stronie: http://www.spsk.wiih.org.pl/); (2) wniosek w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej (więcej informacji na stronie inspektora właściwego ze względu na miejsce wykonywania działalności gospodarczej przez Sprzedawcę); oraz (3) pomoc powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są między innymi mailowo pod adresem Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. oraz pod numerem infolinii konsumenckiej 801 440 220 (infolinia czynna w Dni Robocze, w godzinach 8:00 - 18:00, opłata za połączenie wg taryfy operatora).

Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług (więcej informacji na stronie samej platformy lub pod adresem internetowym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie_faq_platforma_odr.php.

ODSTĄPIENIE OD UMOWY, WYPOWIEDZENIE

1.Na podstawie Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Nabywca będący konsumentem może odstąpić od Umowy bez podania przyczyn w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru, a gdy Umowa dotyczyła usługi – w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy o świadczenie usług, z zastrzeżeniem ust. 5 poniżej.

2.Do zachowania terminu odstąpienia wystarcza wysłanie pisemnego oświadczenia o odstąpieniu w formie papierowej lub za pomocą poczty elektronicznej. Sprzedawca niezwłocznie po otrzymaniu oświadczenia wyśle do Nabywcy na trwałym nośniku potwierdzenie jego otrzymania.

3.W razie odstąpienia od Umowy, Umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni.

4.W przypadku dokonanej przez Nabywcę przedpłaty Sprzedawca zobowiązany jest do zwrotu otrzymanych pieniędzy.

5.Odstąpienie od Umowy przez Nabywcę będącego konsumentem nie jest możliwe w przypadkach, gdy zwrotowi podlegają świadczenia i towary, od nabycia których, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, nie można odstąpić.

6.Jeżeli czas trwania Umowy o świadczenie usług nie jest oznaczony, każda ze stron może ją wypowiedzieć bez wskazania przyczyn, z zachowaniem terminu miesięcznego, chyba że strony uzgodniły krótszy termin wypowiedzenia.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

USŁUGODAWCA zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa; zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. 

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); dla Umów Sprzedaży zawartych do 24 grudnia 2014 roku z Klientami będącymi konsumentami - przepisy ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. (Dz.U. 2000 nr 22, poz. 271 ze zm.) oraz ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 141, poz. 1176 ze zm.); dla Umów Sprzedaży zawartych od 25 grudnia 2014 roku z Klientami będącymi konsumentami - przepisy ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.); oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego praw

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce. Administratorem danych udostępnionych przez Ciebie podczas korzystania ze stron internetowych w domenie esmedica.pl będzie firma ESMEDICA. Wiecej informacji na ten temat znajdziesz w polityce prywatnosci.

  Czy wyrazasz zgode na korzystanie z ciasteczek i administrowanie udostepnianymi przez ciebie danymi na stronach internetowych esmedica.pl?